Regulamin Vedic Art

Regulamin serwisu internetowego

Vedicart.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku https://vedicart.pl/regulamin-vedic-art i zapisanie w pamięci komputera.

1.2 Serwis dostępny pod adresem internetowym https://vedicart.pl, prowadzony jest przez Jacka Wojciecha Poteralskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Wojciech Poteralski na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, nr NIP 526 100 83 51, nr REGON 141660129, z siedzibą w 05 – 140 Jachranka, ul. Letnia 15, adres e- mail: jacek.poteralski@vedicart.pl

1.3 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki świadczenia Usług elektronicznych, a także zasady i tryb zawierania Umów na odległość z Klientem za pośrednictwem Serwisu.

2.Definicje

2.1.Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2 Sprzedawca Jacek Wojciech Poteralskii, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jacek Wojciech Poteralski na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy, nr NIP 526 100 83 51, nr REGON 141660129, z siedzibą w 05 – 140 Jachranka, ul. Letnia 15, adres e- mail: jacek.poteralski@vedicart.pl

2.3 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.

2.4 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.

2.5 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://vedicart.pl

2.6 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7 Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

2.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia albo w inny dowolny sposób i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.9 Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.

2.10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.11 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.12 Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.13 Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa, z wyłączeniem Usług elektronicznych będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.14 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się również – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług, z wyłączeniem Usług elektronicznych i umowę o dzieło.

2.15 Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.

3.Kontakt ze Sprzedawcą

3.1 Adres Sprzedawcy: 05 – 140 Jachranka, ul. Letnia 15

3.2 Adres e-mail Sprzedawcy: jacek.poteralski@vedicart.pl

3.3 Numer telefonu Sprzedawcy: 603 214 928

3.4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Jacek Wojciech Poteralski

05 – 140 Jachranka, ul. Letnia 15

ING Bank Śląski 75 1050 1025 1000 0090 6788 4271

3.4 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

3.5 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 16.00

Wymagania techniczne

4.1 Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty oraz Usługi elektroniczne, niezbędne są:

4.1.1 urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Internet Explorer w najnowszych wersjach.

4.1.2 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

4.1.3 włączona obsługa plików cookies,

4.1.4 zainstalowany program FlashPlayer.

Rodzaje i zakres Usług elektronicznych

5.1 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi elektroniczne polegające na: 5.1.1 dostarczaniu ofert oraz wiadomości od Sprzedającego (newsletter),

5.1.2 umożliwieniu składania Zamówień.

5.2 Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

6.1 Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, o której mowa w pkt 5.1.1 następuje w momencie odwiedzenia przez Klienta strony internetowej Serwisu i wyrażenia woli otrzymywania newslettera poprzez zaznaczenie odnośnej opcji na stronie Serwisu, po uprzednim podaniu swojego imienia i adresu poczty elektronicznej oraz zapoznaniu się z Regulaminem i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta,

6.2 Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, o której mowa w pkt 5.1.2 następuje w momencie odwiedzenia przez Klienta strony internetowej Serwisu i wypełnienia Formularza zamówienia bądź wyrażenia woli nabycia Produktów w jakikolwiek inny sposób. Niezbędne jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji przez Sprzedawcę umowy oraz niniejszego Regulaminu.

Warunki zawierania Umów sprzedaży

7.1 Zawarcie Umów sprzedaży następuje zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczącymi ofertowego trybu zawierania umów.

7.2 Zamówienie może być złożone w dowolny sposób, w tym poprzez Formularz oraz pocztą elektroniczną.

7.3 Strony mogą ustalić szczegóły Umowy sprzedaży w dowolny sposób, również za pomocą poczty elektronicznej

7.4 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta

7.5 Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Warunki realizacji Umów sprzedaży

8.1 Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia za usługę bądź ceny za towar, zgodnie z warunkami określonymi w Serwisie.

8.2 W przypadku, gdy Klient nabywa usługę, zobowiązany jest do zapłaty części albo całości wynagrodzenia określonego w Serwisie w sposób i w terminie określonym w Serwisie.

8.3 Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

8.4 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Zakładanie Konta w Serwisie

9.1 Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych. Imię i Nazwisko, Adres, Telefon, E-mail.

9.2 Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

9.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

9.4 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w części nr 3 Regulaminu.

10 Zasady składania Zamówienia

10.1 W celu złożenia Zamówienia należy:

10.1.1 zalogować się do Serwisu (opcjonalnie);

10.1.2 wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka?; albo

10.1.3 skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

10.1.4 Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),

10.1.5 kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę?/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę? oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

10.1.6 wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem pkt 11.3.

11 Oferowane metody dostawy oraz płatności

11.1 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

11.1.1 Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

11.1.2 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

11.1.3 Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 05 – 140 Jachranka, ul. Letnia 15

11.2 Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

11.2.1 Płatność przy odbiorze

11.2.2 Płatność za pobraniem

11.2.3 Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

11.2.4 Płatności elektroniczne

11.2.5 Płatność kartą płatniczą.

11.3 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

12 Prawo odstąpienia od umowy

12.1 Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

12.2 Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

12.3 W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

12.4 W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

12.5 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

12.6 Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w części 3. Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

12.7 Skutki odstąpienia od Umowy:

12.7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

12.7.2 przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

12.7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

12.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.9 Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

12.10 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

12.11 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12.12 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

12.12.1w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

12.12.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

12.12.3 w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

12.12.4 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

12.12.5 w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

12.12.6 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

12.12.7 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

12.12.8 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

12.12.9 o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

13 Reklamacja i gwarancja

13.1 Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

13.2 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

13.3 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

13.4 Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

13.5 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

13.6 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w części 3 Regulaminu.

14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

14.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

14.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

14.2.1 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

14.2.2 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

14.2.3 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

15 Dane osobowe w Serwisie

15.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Sprzedawca.

15.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu wysyłania ofert Sprzedawcy, w tym newslettera.

15.3 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

15.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

16 Postanowienia końcowe

16.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

16.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

16.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

16.4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.